افکارتان را مکتوب کنید

🍃همیشه افکار خود را یادداشت کنید وزمان خاصی را به افکار مزاحم اختصاص دهید.

🍃 با این کار به جای دنبال کردن و منظم کردن افکار پراکنده و گسسته از هم، افکار، برنامه ها و کارهای اجرایی که یادداشت کرده اید را  انجام میدهید.

🍃 بدین ترتیب هیچ کاری فراموش نمیشود و حتی اگر حواستان پرت شود و یا به افکار مزاحم بپردازید، یادداشت ها جلوی فراموشی و دور افتادن از کارها را خواهند گرفت.

🍃 و با ورود افکار مزاحم به ذهن شما یادداشتهای شما به شما این هشدار را خواهند داد. همچنین اگر در طول شبانه روز زمان مشخصی را برای فکر کردن به افکار مزاحم یا ظاهرا بی حاصل اختصاص دهید خواهید توانست این افکار مزاحمی را که وقت و بی وقت به شما هجوم می آورند سامان داده و حواس خود را به کارهای مهم تر معطوف نمایید.