چند نکته مهم برای داشتن تمرکز هنگام مطالعه:

1_ابتدا هدف خود را مشخص کنید.به خودتان زمان و تعداد تست مشخص دهید و خود را ملزم به اجرای آن کنید.

2_برای داشتن ذهنی آرام، قبل از خواب ستون نگاه به آینده دفتر برنامه ریزی را تکمیل کنید و برنامه کوتاه مدت خود را مشخص کنید.

3_محیط مطالعه خود را آرام و مطابق شرایط ایده آل خود مشخص کنید

4_ همه ضروریات لازم برای شروع مطالعه(مانند برگه چک نویس، خودکار،مارکر، کتاب های مکمل کمک درسی و....) را فراهم کنید

5_در حین مطالعه اگر مطلب غیر درسی افکارتان را بهم ریخت آن موضوع را روی کاغذی جدا بنویسید تا از ذهنتان خارج شود

6_ اگر برنامه روزانه خود را کامل اجرا کردید، برای خود پاداش تعیین کنید و به خودتان پاداش دهید!

7_مهم ترین نکته ، داشتن هدف بلند مدت و انگیزه است. اگر برای خودتان اهداف بلند مدت و چشم اندازی تعیین کنید و مسیر رسیدن به آن را به بازه های کوچک تقسیم کنید، با میل و رغبت فراوانی سمت مطالعه خواهید رفت.و ازدرس خواندن لذت خواهید برد.