با سلام

 

برنامه مطالعاتی 4 آبان قلم چی کانون
دانلود  برنامه از طریق سایت جدید ما :

https://goo.gl/H7HHNR


 

برنامه مطالعاتی 4 آبان قلم چی کانون

پارت دوم --- روزهای سه شنیه تا جمعه هفته اول

به صورت فایل صوتی


دانلود  برنامه از طریق لینک زیر :

مقطع یازدهم، 12 تجربی و فارغ التحصیل تجربیmasirekonkur.ir

برنامه مطالعاتی 4 آبان قلم چی کانون

پارت دوم --- روزهای سه شنیه تا جمعه هفته اول

به صورت فایل صوتی


دانلود  برنامه از طریق لینک زیر :

مقطع یازدهم، 12 تجربی و فارغ التحصیل تجربیmasirekonkur.ir

برنامه مطالعاتی 4 آبان قلم چی کانون

پارت دوم --- روزهای سه شنیه تا جمعه هفته اول

به صورت فایل صوتی


دانلود  برنامه از طریق لینک زیر :

مقطع یازدهم، 12 تجربی و فارغ التحصیل تجربیmasirekonkur.ir

با سلام


برنامه مطالعاتی 4 آبان قلم چی کانون

پارت دوم --- روزهای سه شنیه تا جمعه هفته اول

به صورت فایل صوتی


دانلود  برنامه از طریق لینک زیر :

مقطع یازدهم، 12 تجربی و فارغ التحصیل تجربیmasirekonkur.ir