عمدتا سوالات زبان انگلیسی به چند بخش متفاوت تقسیم میشود〽️
🔠املاء: 4نمره
🔠واژگان و لغت:10نمره
🔠قواعد 9نمره
🔠نقش های زبانی 4نمره
🔠تلفظ 2نمره
🔠درک مطلب 11 نمره

🕵امـــــــلــــــــــــاء🕵
سوال اول امتحان زبان انگلیسی به بخش املاء اختصاص دارد.عمدتا این بخش شامل 8 قسمت میباشد...که هر بخش دارای یک جمله است ودرآن یک یا دوکلمه به طور ناقص نوشته شده اند و دارای جای خالی میباشند که شما باید با خواندن جمله و درک آن کلمه را فهمیده و سپس املای درست کلمه را بخاطر بیاورید و جاهای خالی را تکمیل نمایید....
توصیه میشود در حین مطالعه ی لغات به املای صحیح آنها بسیار توجه کنید تا کلمه در خاطر شما بماند و املای کلماتی را که کمی دشوار است و یا با آنها مشکل دارید بارها بر روی کاغذ نوشته و حتی به صورت فلش کارد دراورده و بارها آنها را نگاه کنید و یا حتی برای املای کلمه برای خود رمزگذاری کنید...

🕵واژگــــــــان و لــــــــــغـــــــت🕵
واژگان و لغت علاوه براینکه خود مبحث بارم مخصوص به خود را دارد اما درکل بسیار بسیار مهم بوده و قطعا در سایر قسمت ها نیز برای پاسخ دادن به سوالات بسیار به دانستن معنی واژگان نیاز دارید.پس در یادگیری تمامی لغات به صورت کامل کوشا باشید.
عمدتا سه تیپ سوال برای واژگان در امتحانات نهایی مطرح میشود
سوال اول:9کلمه به شما داده خواهد شد و هم چنین 8 جمله و شما باید با معنی کردن کلمات و جملات کلمه ی مناسب و مربوط به هر جمله را پیدا کرده در جای خالی بگذارید و دقت کنید که یک کلمه اضافی خواهد بود.این سوال دارای 4 نمره میباشد
سوال بعدی قسمت واژگان نیز اصولا شامل 6 جمله میباشد که هر جمله دارای یک جای خالی است و شما باید با توجه به معنی جمله و دانش خودکلمه ی مربوطه را حدس زده و جای خالی را تکمیل کنیدکه این سوال شامل 3 نمره است.
سوال دیگری که از بخش لغت و واژگان طرح خواهد شد تشخیص درست اجزاء کلام مانند ضمیر و اسم و صفت و....که در جمله حذف شده و باید آن را جایگذاری کنید.این سوال دارای 3 نمره میباشد...
سعی کنید لغات کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه کنید و آنهارا بخاطر بسپارید زیرا دانستن معنی لغات درسایر بخش ها نیز کمک فراوانی میکنید و توصیه ی ما به شما برای یادگیری لغاتی که به خاطر سپردن آنها برای شما دشوار است:در ابتدا معنی کلمه را به فارسی ترجمه کرده و سعی کنید با کلمه ی مورد نظر جملات مختلفی به زبان انگلیسی بنویسید و انرا به کار ببرید این کار در تثبیت معنی کلمه درذهن شما تاثیر زیادی دارد و علاوه بر این با درست کردن فلش کاردهای کوچک و نوشتن کلمه چ معنی آن در طرف دیگر مدام کلمات را با خود تکرارکنید و از خود بپرسید.

🕵قـــــــــــــواعــــــــــد🕵
زبان سال سوم از قواعد نسبتا راحتی تشکیل شده است که با مطالعه ی کامل و حل نمونه سوالات قطعا قادربه پاسخگویی خواهید بود.
1⃣درس اول از گرامر to be going to تشکیل شده است که هم در زمان آینده و هم در زمان گذشته از آن استفاده میشود(اکثرا به اشتباه معتقدند که فقط برای زمان آینده به کار میرود
2⃣گرامر درس دوم مربوط به بکار بردن فعل دوم پس از فعل اول میباشد که حتما باید به  6موردی که فعل بعد از آنها به صورت ing دار نوشته میشود توجه کنید....
در پایان به قانون it is نیز توجه کنید

it is/was+صفت+(for+......) to فعل

3⃣گرامر درس سه مربوط به افعال دوکلمه ای است.(افعال دوکلمه ای جداشدنی/افعال دوکلمه ای جدا نشدنی)
این دو بخش را به طور کامل مطالعه کنید و در ادامه مبحث حروف اضافه متغیر و ثابت را بخوانید و کلمات و نکات مربوط به این بخش را یادبگیرید.
در پایان برای تسلط به شما توصیه میکنیم حتما حتما افعال دو کلمه ای را بخوانید و حفظ باشید
4⃣گرامر درس چهارم مربوط به مصدر با to میباشد و باید مواردی را که فعل بعداز انها به صورت مصدر با to نوشته میشود را بلد باشید.
بخش دوم گرامر مربوط به گرامر نقل قول میباشد.
نقل قول مستقیم و نقل قول مستقیم را مطالعه کنید هریک دارای نکات مخصوص به خود میباشد...
5⃣گرامر درس پنجم مربوط به صفت میباشد.در ابتدا صفت فاعلی و مفعولی را مطالعه کنید.در ادامه جایگاه صفت در جمله را بررسی کنید و پس از یادگیری کامل بخش توالی صفات را که در کنکور نیز حائز اهمیت است و اغلب یک سوال کنکور را شامل میشود مطالعه کنید برای به خاطر سپردن راحت تر توالی صفات کلمه ی کلیدی زیر را فراموش نکنید.                                                             لینک کانال ما: