تکنیک "ف، ش، ن، م"

دانش‌آموزان هنگام آزمون دادن به سؤالاتی برمی‌خورند که برای جواب دادن به آن‌ها شک و تردید دارند. برای جواب دادن به این سؤال‌ها استفاده از تکنیک "ف، ش، ن، م" برای هر دانش‌آموز با توجه به اهمیت سؤال برای او اهمیت پیدا می‌کند و به صورت زیر است:
1)سؤالاتی که فراموش کرده‌ام. (ف)
2) سؤالاتی که شک دارم (بین دو یا سه گزینه). (ش)
3) سؤالاتی که ناقص یاد گرفتم. (ن)
4)سؤالاتی که آن‌ها را مهم تشخیص می‌دهم. (م)

با استفاده از تکنیک ف.ش.م.ن و طبقه بندی سوالات به چهار گروهی باعث می‌شود که دانش آموز به وضوح وضعیت خود را ببیند و تعیین کند که در چه مباحثی مسلط است و در چه بخش هایی ضعف دارد. در نتیجه ذهن دانش امروز درگیر رفع نقایصی میشود که وجود دارند و از دوباره ¬کاری و هدر رفتن بیهوده وقت جلوگیری می شود


                                                        لینک کانال ما: