تکنیک ضربدر منها :
روش اجرا:
سؤال‌هایی را که اصلاً بشلد نیستید یا خیلی دشوارند با علامت منها مشخص کنید. سؤال‌هایی را که بلد هستید ولی به زمان بیش‌تر برای پاسخ دادن نیاز دارند با علامت ضربدر مشخص کنید و با خونسردی از آن رد شوید.

مزیت‌ها:
*
با اجرای این آزمون مطمئن خواهید شد که به همه‌ی سؤال‌های ساده پاسخ داده‌اید.
*
سؤال‌های خود را دسته‌بندی می‌کنید و در زمان اضافی پایان جلسه فقط به سؤال‌هایی که علامت ضربدر دارند پاسخ می‌دهید و وقت را برای سؤال‌های دشوار از دست نخواهید داد.
                                                        لینک کانال ما: