راهکارهایی برای مطالعه‌‌ی زیست‌شناسی

در ابتدا فصل مورد نظر را مطالعه کرده و  از نکات آن خلاصه‌برداری کنید و بعد به تست زدن بپردازید. سپس جواب تشریحی آن‌ها را مطالعه کرده و نکات مهم تست‌ها را در خلاصه‌نویسی‌های خود یادداشت کنید. این کار سبب می‌شود وقتی زمان لازم برای حل تست‌ها را نداشته باشید با مرور کردن خلاصه‌ها بر مطالب مسلط شوید.

در درس زیست‌شناسی استثنائات فراوان است. در خواندن کتاب به کلماتی مانند برخی، بعضی، گاهی و ... دقت کنید و مطالب مربوط به آن‌ها را به خاطر بسپارید. می‌توانید این استثنائات را در یک دفتر یا فلش‌کارت‌ یادداشت کنید.

به تصاویر کتاب دقت کنید و هر آن‌چه در آن‌ها نوشته شده است از قبیل نام‌گذاری توضیحات زیر شکل و مفاهیم آن را به خوبی یاد بگیرید.

اسامی موجودات مختلف و هر آن‌چه در مورد ویژگی‌های آن‌ها در قسمت‌های مختلف کتاب‌‌های سه سال دبیرستان آمده است در یک دفتر در کنار هم بنویسید و به خوبی یاد بگیرید. این کار کمی زحمت دارد ولی به ذهن شما نظم می‌دهد.

نام دانشمندان و کارهای آن‌ها را کامل و مفهومی یاد بگیرید.

در هر هفته تقریباً 12ساعت زیست‌شناسی بخوانید که 60 درصد زمان مطالعه‌ مربوط به زیست پایه است.

سعی کنید فصل‌های مربوط به هم را با هم بخوانید یا حداقل با هم مرور کنید.

در زیر فصل‌های مرتبط با هم آمده است:

مبحث

فصل

زیست مولکولی

1 و 2 سال دوم- 5 سال سوم- 1 و 2 سال چهارم

ژنتیک

6، 7 و 8 سال سوم- 5 سال چهارم

گیاهی

3 سال دوم- قسمت آخر فصل 6 سال دوم- 9 و10 سال سوم

دستگاه‌های بدن

4، 5، 6، 7 و 8 سال دوم- 1، 2، 3، 4 و 11 سال سوم

چرخه‌ها

9، 10 و 11 سال چهارم- 9 سال سوم

متابولیسم

8 سال چهارم

متفرقه‌ها

3، 4، 6 و 7 سال چهارم