ده نکته روانشناسی برای زندگی شادتر:

١_ ترسناک ترین جای جهان ذهن شماست.

٢_ عمل باشید نه عکس العمل ، صدا باشید نه انعکاس صدا .

۳_ مراقب بدن خود باشید ، زیرا تنها جایی است که تا آخر عمر در آن زندگی می کنید .


٤_ اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شما را بهم بزند .

٥_ آرزو کردن برای اینکه جای شخص دیگری باشید ، یعنی نادیده گرفتن خودتان.

٦_ ارزش شما با رفتار دیگران با شما، تعیین نمیشود.

٧_ اگر کسی کار اشتباهی انجام داد، همه خوبی هایش را فراموش نکنین.

٨_ قهرمان بودن یعنی ایمان به خود، وقتی دیگران به شما اعتقادی ندارند.

٩_ کسانی که در گذشته زندگی می کنند، آینده خود را محدود می کنند.

١٠_ هیچ یک از ما برنده یا بازنده به دنیا نیامده ایم ، انتخاب کننده به دنیا آمده ایم


❤️باقلبتان باانرژی درس بخوانید                                                           لینک کانال ما: