واکنش های شیمیایی و فرمول های فیزیک
این مطالب حفظی بسیار بسیار مهم اند که ما در این برنامه هر اونا رو یک روز در میان قرار دادیم
که شما روز اول واکنش های شیمی و روز دوم فرمول های فیزیک رو حفظ میکنید و اگر این کار ادامه دار انجام بگیره مطمئنم به تسلط بالایی روی واکنش ها و فرمول ها می رسید که این تسلط واقعا نیاز هست
پس این واکنش ها و فرمول ها رو هم به همین صورت حفظ کنید که روز اول مثلا 10 واکنش و فرمول و روز دوم مرور قبلی ها و حفظ کردن و یاد گرفتن واکنش و فرمول جدید
                                                          لینک کانال ما: