راه هایی برای مدیریت زمان
   
💠 به برنامه مکتوب اهمیت دهید.

💠اولویت های خود را به ترتیب شماره گذاری کنید.

💠 هر روز حداقل یک هدف را در نظر گرفته بکوشید آن را محقق سازید.


💠 در زمان بندی خود طوری عمل کنید ابتدا مهمترین کارتان را انجام دهید.

💠تلاش کنید اولین ساعت کاری شما سودمند باشد.

💠به خودتان و اولویت بندی که انجام داده اید اعتماد کنید.

💠به هیچ کسی اجازه ندهید وقت شما را تلف کند. جای تعارف و کم  رویی نیست به صراحت بگویید "نه".

💠هنگام آشفتگی خود را نبازید، از فرد آگاهی راهنمایی بگیرید.

💠با خود مدارا نکنید، زمان های پرت خود را به حداقل برسانید.


 لینک کانال ما: