آخرین درصدهاى قبولى رشته پزشکى در سال ١٣٩٤ در سهمیه عادی غیرتعهدی:
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه 75 سهمیه منطقه یک و 185 کشوری. درصد دروس:


فارسی 68
عربی 78.7
معارف 94.7
زبان 88.9
زمین 4
ریاضی 54.5
زیست 67.4
فیزیک 66.7
شیمی 64.8


پزشکی شهیدبهشتی رتبه 237 منطقه یک و 610 کشوری :
فارسی 69
عربی 85
معارف 64
زبان 88
زمین صفر
ریاضی 68
زیست 43
فیزیک67
شیمی 67


پزشکی ایران رتبه 357منطقه یک و 918 کشوری :
فارسی52
عربی72
معارف77
زبان 77
زمین صفر
ریاضی 26
زیست 66
فیزیک48
                                                          لینک کانال ما: