دیروز
هرطور گذشت مهم نیست
امروز روز دیگریست
شادی🌸
را باخود به خانه ببر
راه را که یاد گرفت
فردا با پای خودش می آید...