اشتباهات رایج دانش آموزان سر جلسه آزمون
.1 دقیق نخواندن صورت تست ،عدم توجه به فعل و کلماتی از قبیل باید و نباید
.2 مطالعه نکردن تمام گزینه ها
.3 بی دقتی در محاسبات عددی
.4 اشتباه افقی ، یعنی گزینه ها را جابجا زدن یا اینکه مثلا به جای عدد 2که جواب صحیح مسئله است گزینه شماره 2 را انتخاب کردن
.5 اشتباه عمودی یعنی در پاسخنامه شماره گزینه را جابجا زدن
.6 کم آوردن وقت به دلیل عدم تقسیم صحیح زمان و شیوه اشتباه در تست زدن
.7 از روی حدس و گمان پاسخ دادن به برخی تست ها (شک دارها)
.8 ندیدن برخی از سوالات یا صفحات در دفترچه سوال