#انرژی_مثبت

هر چه که در دایره تصورتان بگنجد
از قبل در این جهان وجود داشته است

 مهم نیست که چه باشد
اگر بتوانید تصورش را بکنید
یعنی می توانید به آن برسید.