#انرژی_مثبت

هر چه که در دایره تصورتان بگنجد
از قبل در این جهان وجود داشته است