برنامه مطالعاتی آزمون 17 شهریور کانون

برای 11 تجربی و ریاضی و پیش دانشگاهی ریاضی و تجربی تا فردا بروی سایت قرار می گیردبرای دانش آموان رشته انسانی هم با به حد نصاب رسیدن تعداد بر روی سایت قرار می گیرد.