افرادی که حرکت کرده اند موفق شده اند،هرچه بیشتر موفق شوید شور و شوقتان برای کسب موفقیت‌های دیگر بیشتر است در نتیجه راه‌های بیشتری برای رسیدن به موفقیت خواهید یافت.😍😍 به طور مشابه وقتی کسی شکست خورده است تمایل کمتری برای رویایی با مسیر‌های پر پیچ و خم دارد.