تا روزی که از تلاش هایی که میکنی لذت نبری ، موفقیت از تلاش هات حاصل نمیشه ...