🍁ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ نمره ، رتبه و یا ترازت ﭼﻨﺪ ﺑﻮﺩ... 🍁ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ تا امروز درست وحسابی درس نخوندی ! 🍁 اما ﻣﻬﻢ ﺍﯾنه ﮐﻪ از امروز دیگه نذاری اینجوری بمونه... 🍁پس باید از امروز دوباره شروع کنی ... 🍁و دوباره از نو بسازی 🔶باورت را 🔶سرنوشتت را و 🔶فردایت را __" ﻣﻬﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ "___