در سال 1977 یک مرد 63 ساله، عقب یک ماشین بیوک را از روی زمین بلند کرد تا دست نوه اش را از زیر آن بیرون آورد...

قبل از آن هیچ چیزی سنگین تر از کیسه 20 کیلویی بلند نکرده بود!

او بعدها کمی دچار افسردگی شد...

میدانید چرا؟

چون در 63 سالگی فهمیده بود چقدر توانایی داشته که باورش نداشته و عمرش را با حداقل ها گذرانده!

منتظر نشوید 63 ساله شوید...
امروز زمان شماست