1- اولویت بندی کارها
2-
کار امروز را به فردا نیندازید
3-
تعهدات خود را مدیریت کنید
4-
نه گفتن به درخواست‌های نابجا و غیر مهم
5-
استفاده بهتر از وقت‌های مرده
6-
یادگیری مهارت‌های مطالعه مؤثر
7-
کنترل اوقات فراغت و تفریح
8-
تنظیم‌کردن وقت خواب